• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Nadgradnja varnostnega napajanja z vgradnjo tretjega dizel generatorja

Nadgradnja varnostnega napajanja z vgradnjo tretjega dizel generatorja

Projektirali smo dodatni vir varnostnega napajanja v NEK, kjer se je vgradil nov 4,5 MW dizelski generator (DG3) skupaj z vsemi podpornimi sistemi. Nameščen je bil v novo zgradbo (BB1), katera je zasnovana po seizmičnem kriteriju najvišje stopnje (Seismic Category I) in je zaščitena proti...

Zamenjava glave reaktorske posode (RVCH) z nadgradnjo sklopa za poenostavljeno manipulacijo (SHA)

 Zamenjava glave reaktorske posode (RVCH) z nadgradnjo sklopa za poenostavljeno manipulacijo (SHA)

Projekt preprečuje mogočo degradacijo materiala na reaktorski glavi NE Krško na način, ki je v jedrski industriji znan kot Pressurized Water Stress Corosion Cracking (PWSCC) pojav. Ker je originalna reaktorska glava narejena z uporabo občutljivega materiala PWSCC (Alloy 600 material, zvari 82/182), se je NE...

Odstranitev obvoda s temperaturnimi senzorji

Odstranitev obvoda s temperaturnimi senzorji

Nuklearna elektrarna Krško je tlačnovodna elektrarna z dvema krogoma reaktorskega hladila, ki jo je dizajniralo podjetje Westinghouse. Temperatura v krogih reaktorskega hladila se meri z visokokakovostnimi uporovnimi temperaturnimi detektorji. Podatek o temperaturi se nato posreduje v nadzorno-zaščitni sistem tipa Westinghouse ACS 7300, ki se nahaja...

Zamenjava statorja glavnega generatorja v NE Krško

 Zamenjava statorja glavnega generatorja v NE Krško

V sodelovanju s podjetjem Siemens smo pripravili projektno dokumentacijo za zamenjavo statorja glavnega generatorja v NE Krško, ki je bil zamenjan v remontu 2010. Generator je 4-polni sinhronski generator s cilindričnim rotorjem, prvotno izdelan v Westinghouse Electric Corporation leta 1977 in je v bil obratovanju...

Zamenjava rotorja generatorja v NE Krško

 Zamenjava rotorja generatorja v NE Krško

Kot nadgradnja posodobitve glavnega generatorja v NE Krško je sledila zamenjava rotorja generatorja. V sodelovanju s podjetjem Siemens smo pripravili projektno dokumentacijo za zamenjavo rotorja generatorja v NE Krško, ki je bil zamenjan v remontu 2012.  Nov rotor generatorja je bil izdelan po tehnični specifikaciji NE...

Zamenjava digitalnega kontrolnega sistema turbine (DEH), sistema zaustavitve turbine v sili (ETS) in kontrolnega sistema pregrelnika in ločevalnika pare (MSR)

Zamenjava digitalnega kontrolnega sistema turbine (DEH),  sistema zaustavitve turbine v sili (ETS) in kontrolnega sistema pregrelnika in ločevalnika pare (MSR)

Namen projekta je bila zamenjava sistema krmiljenja turbine (TCS) v NEK. Od časa izgradnje elektrarne do prvega zagona leta 1981, se je nadzor nad TG (turbina-generator) izvajal z DEH (digitalni elektro hidravlični) Mod II kontrolnim sistemom, ki je bil zasnovan v 70-ih letih in je...

Izdelava modifikacijskega paketa za SW vtočni objekt in opremo

Modifikacija sistema varnostne oskrbovalne vode sodi v nabor ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic učinkov zvišanja nivoja reke Save zaradi izgradnje akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice. Zvišanje nivoja bo spremenilo možnost dostopa do opreme v vtočnem objektu NE Krško za potrebe pregledov in vzdrževanja. Sipro...

Zamenjava napetostnih regulatorjev na DG1 in DG2

Zamenjava napetostnih regulatorjev na DG1 in DG2

Za zagotavljanje stalnega izmeničnega napajanja ima NEK tri dizelske generatorje – dva od začetka obratovanja, vgradnja tretjega pa je bila zaključena med remontom 2012. Vsak izmed njih lahko ob prekinitvi povezave z elektroenergetskim omrežjem zagotovi električno energijo za delovanje varnostnih sistemov elektrarne. Za povečanje zanesljivosti...

TP 110/10 kV Dolginovskaya, Vesnyanka, Petrovschina in Grushevskaya - Minsk - Belorusija

TP 110/10 kV Dolginovskaya, Vesnyanka, Petrovschina in Grushevskaya - Minsk - Belorusija

Podjetje Riko iz Ljubljane je po sistemu »ključ v roke« v Minsku v Belorusiji zgradilo  dve novi transformatorski postaji 110/10 kV (Dolginovskaya in Grushevskaya) ter rekonstruiralo dve transformatorski postaji 110/10 kV (Vesnyanka in Petrovschina). Sipro Inženiring je za podjetje Riko izvedel inženirska dela za elektro...

Nova linija za čiščenje primarne vode iz RWST in SFP

Nova linija za čiščenje primarne vode iz RWST in SFP

Izdelan je bil projekt na ključ »turn-key«, katerega naročnik je Nuklearna elektrarna Krško. Projekt je vključeval vgradnjo nove procesne linije za filtriranje in čiščenje tehnološke vode s pomočjo ionskih smol. Ta voda prihaja iz bazena za iztrošeno nuklearno gorivo (SFP - Spent Fuel Pit) in...

Zamenjava in nadgradnja PW - WT sistema priprave vode v NEK

 Zamenjava in nadgradnja PW - WT sistema priprave vode v NEK

Naloga Sipra pri projektu zamenjave sistema za pripravo tehnološke vode (PW - pretreatment water) je bila izdelava načrtov strojnih in elektro instalacij ter detajlni projekt za implementacijo v okolje jedrske elektrarne Krško. S strani proizvajalca opreme za čiščenje vode (Ionics Italba, Italija) smo prejeli podatke...

Nadgradnja procesno informacijskega sistema

Nadgradnja procesno informacijskega sistema

V sodelovanju s podjetjem ABB Oy iz Finske smo v NEK izvedli zamenjavo procesno informacijskega sistema. Nov sistem je prinesel veliko izboljšav, še posebej na področju kontrole in analize tehnološkega procesa. Procesno informacijski sistem – PIS je razdeljen na tri nivoje, ki imajo sledeče funkcije: Nivo 1...

Zamenjava sistema hlajenja kritičnih komponent

 Zamenjava sistema hlajenja kritičnih komponent

V skladu z zahtevami naročnika NEK, smo izdelali projektno dokumentacijo za zamenjavo hladilnih enot (chillerji) v CZ sistemu. Ti so namenjeni dobavi hladilne vode za HVAC sistem (Heating, Ventilation and Air-Conditioning System) v glavni kontrolni sobi. Projekt je rešitev zahteve Montrealskega protokola iz leta 1987, ki...

Projekt PGD in PID za Kilolab (KRKA)

 Projekt PGD in PID za Kilolab (KRKA)

Za potrebe rekonstrukcije in dograditve objekta "Razvojni laboratoriji kemije - Kilolab" na prostoru "Sinteze 1" na lokaciji Krke v Novem mestu smo v Sipru izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Prostorski koncept je temeljil na prizidku dimenzij cca. 8 x 17 m...

Zamenjava motorja črpalke reaktorskega hladila

 Zamenjava motorja črpalke reaktorskega hladila

Z željo, da se zagotovi razpoložljivost in zanesljivost elektrarne se je Nuklearna elektrarna Krško odločila za dobavo novega motorja črpalke reaktorskega hladila. Na osnovi tehničnih specifikacij SP-S700A in investicijskega programa je bil naročen nov motor, ki je ekvivalenten obstoječemu KRK-125 motorju in popolnoma ustreza vsem zahtevanim...

Zamenjava RMI toplotne izolacije na cevovodih v reaktorski zgradbi

Zamenjava RMI toplotne izolacije na cevovodih v reaktorski zgradbi

V Sipru smo izdelali projektno dokumentacijo za zamenjavo toplotne izolacije v reaktorski zgradbi Nuklearne elektrarne Krško. Naročnika sta bila TRANSCO Products Inc. Chicago, ZDA in Numip d.o.o. Ljubljana, ki je izvajal montažo. Modifikacija ima oznako 542-RC-L in predstavlja rešitev zahteve iz NRC Bulletin 2003-1 »Potential...

Nadzor staranja NEK (Fazi I in II)

 Nadzor staranja NEK (Fazi I in II)

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) izvaja projekt Aging Management Review (AMR), ki naj bi zagotovil celovit pregled sistemov komponent in struktur (SSC) na elektrarni ter njihove zahtevane funkcije v smislu zagotavljanja izvajanja zahtevanih varnostnih funkcij, za katere so predvideni, dizajnirani in uporabljeni. V preteklosti je že bila...

Tovorno dvigalo v turbinski zgradbi

 Tovorno dvigalo v turbinski zgradbi

Izdelan je bil projekt na ključ (»turn-key«) vgradnje dvigala za transport opreme in materiala v turbinski zgradbi NEK. Projekt, katerega naročnik je NEK, vključuje projektno dokumentacijo, nabavo opreme, montažo, testiranje in usposabljanje ljudi iz NEK za obratovanje in vzdrževanje dvigala.  Slika 1: Vhod v dvigalo v...

Idejna zasnova za RTP 220/110/10 kV Dmitrov, Rusija

Idejna zasnova za RTP 220/110/10 kV Dmitrov, Rusija

Za naročnika Riko d.o.o., Ljubljana smo izdelali načrte električnih inštalacij in elektro opreme idejne zasnove za RTP 220/110/10 kV Dmitrov, Moskovska oblast, Rusija. Obseg projekta idejne zasnove je: kompletno 220 kV stikališče v prostozračni izvedbi z dvema glavnima sistemoma zbiralnic sestavljeno iz skupno šestih polj (dveh...

Predinvesticijska zasnova za JEK2 - Študija - primerjava tehnologij jedrskih elektrarn

Predinvesticijska zasnova za JEK2 - Študija - primerjava tehnologij jedrskih elektrarn

Skladno z vizijo in strategijo našega podjetja smo sprejeli projekt Tehnične analize novejših jedrskih elektrarn v sklopu predinvesticijskih zasnov za JEK2. Neposredni naročnik poglavja v PIZ je bil ELEK d.o.o. Ljubljana, končni naročnik predinvesticijskih zasnov pa podjetje GEN energija d.o.o., ki je petdeset odstotni lastnik...

Filtrska rešetka v recirkulacijskem bazenu v reaktorski zgradbi

 Filtrska rešetka v recirkulacijskem bazenu v reaktorski zgradbi

V Sipru smo izdelali projektno dokumentacijo za zamenjavo vsisne rešetke za črpalke v bazenu, ki služi zasilnemu hlajenju zadrževalnega hrama NEK. Naročnika sta bila CCI AG, Winterthur, Švica, Numip d.o.o. Ljubljana pa  je bil izvajalec montaže.  Slika 1: Podpora Slika 2: Vzdrževalna odprtina za dostop do rešetk Modifikacija je izpolnila...

Structural Weld Over-Lay (SWOL) na tlačniku NE Krško

 Structural Weld Over-Lay (SWOL) na tlačniku NE Krško

SiPRO je izdelal projektno dokumentacijo za vgradnjo SWOL zvarov na priključkih tlačnika za NE Krško in dokumentacijo za licenciranje modifikacije v skladu z zahtevami 10CFR50.59. Tehnični problem so dvo-kovinski zvari neenakih kovin (DMW), ki se uporabljajo v jedrskih sistemih hladilne tekočine za priključitev cevi iz...

Vgradnja sistema Ex-Vessel Neutron Dosimetry (EVND)

Vgradnja sistema Ex-Vessel Neutron Dosimetry (EVND)

SIPRO je kot podizvajalec Westinghousa za NE Krško izdelal projektno dokumentacijo za vgradnjo sistema Ex-Vessel Neutron Dosimetry (EVND). EVND je dodatni merilni sistem hitrih nevtronov, ki nadgrajuje obstoječi program nadzorovanja materiala reaktorske posode. Osnovni problem je v nadzorovanju krhkosti materiala zaradi izpostavljenosti hitrih nevtronov. Nevtron, ki...

Ureditev sistema za shranjevanje ostankov gorenja na kotlu K5

Ureditev sistema za shranjevanje ostankov gorenja na kotlu K5

Za VIPAP Videm Krško smo izdelali projektno dokumentacijo (projekt PGD in PID) in vodili postopke za pridobitev gradbenega in obratovalnega dovoljenja ter vršili strokovni nadzor sistema za shranjevanje, doziranje, praznjenje in vlaženje ostankov gorenja kotla K5. Sistem se sestoji iz: silosa za shranjevanje ostankov gorenja, sistema...

Zamenjava “Syncro Verifier” relejev in prestavitev NN varovalk

 Zamenjava “Syncro Verifier” relejev in prestavitev NN varovalk

Namen modifikacije 709-EE-L je bila zamenjava dotrajanih relejev za zaznavanje sinhronizacije različnih omrežij pri izvedbi postopka ''Fast Transfer'', t.j. prestavitev napajanja 6,3 kV zbiralk lastne rabe iz transformatorjev T1 in T2 na transformator T3. Ker sta T1 in T2 napajana direktno iz generatorja, T3 pa...

TEŠ6 – PGD za črpališče surove vode, pripravo hladilne vode, vzporedno filtracijo in pretakališče, skladišče ter črpališče raztopine amoniaka

TEŠ6 – PGD za črpališče surove vode, pripravo hladilne vode, vzporedno filtracijo in pretakališče, skladišče ter črpališče raztopine amoniaka

Sipro inženiring je sodeloval pri projektiranju 600 MWe bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Izdelal je načrte strojnih inštalacij, tehnologije in strojne opreme ter načrte električnih inštalacij in elektro opreme za sledeče tehnološke sklope:           črpališče surove vode           pripravo tehnološke...

Zamenjava sistema za analizo tehnoloških vod

Zamenjava sistema za analizo tehnoloških vod

V sodelovanju s podjetjema SWAN AG iz Švice in Iskra sistemi iz Slovenije, smo v Sipru pripravili projektno dokumentacijo, na kateri je temeljila zamenjava SX vzorčnega panela za spremljanje in vzorčenje parametrov vode na sekundarni strani v Nuklearni elektrarni Krško. V sklopu modifikacije se je...

Delovni podesti

Delovni podesti

Za naročnika NEK smo v Sipru izdelali projektno dokumentacijo za montažo delovnih podestov in dostopnih lestev na različnih lokacijah, tako v radiološko nadzorovanem območju, med drugimi tudi v reaktorski zgradbi, kakor tudi izven omenjenega območja. Gre predvsem za lokacije, ki niso bile dostopne za vzdrževanje, pregledovanje ali obratovanje.   Slika:...

Ožičenje pozicij stikališča na procesno informacijski sistem

V Sipru smo izdelali projekt, ki je zajel informatizacijo statusa 22 odklopnikov srednje napetostnih 6,3kV zbiralk varnostnega in ne-varnostnega razreda, in tudi statusa 31 odklopnikov nizkonapetostnih 400V zbiralk varnostnega in ne-varnostnega razreda Nuklearne elektrarne Krško. Pri tem je ožičenje izvedeno tako, da so smo upoštevali zahteve...

Osvetlitev meteorološkega stolpa

Osvetlitev meteorološkega stolpa

Za naročnika NE Krško je bil narejen projekt zamenjave varnostne razsvetljave na meteorološkem stolpu, ki je namenjena opozarjanju letalskega prometa v nočnih in slabih vremenskih razmerah na prisotnost stolpa. Meterorološki stolp je 70 m visoka, anteni podobna konstrukcija. Projekt je obsegal:  preučitev obstoječih instalacij na stolpu načrtovanje nove...